ध्वज वंदना

ध्वज वंदना

संस्कृत शब्द में Tvam asmakam shaktirasi Tvam asmakam shriirasi Tvam asmakam rddhirasi Tvam asmakam gativreva gatih…